1. Описание на фирмата:
Фирма ВА И МИ ООД с адрес по регистрация гр. Пловдив, бул. Освобождение № 39, вх.В, ет.2, ап.2 и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Освобождение №39, вх.В, ет.2, ап.2 е създадена през 2006 г. Основната дейност на ВА И МИ ООД е промишлено и гражданско строителство. Изграждане на административни, промишлени и жилищни сгради, търговски комплекси и хотели. От януари 2008 г. фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България и Централен професионален регистър на строителя.

2. Основни дейности на предприятието:
В областта на строителството фирмата предлага, както цялостно изграждане на сгради до ключ, така също работи по проекти и с материали предоставени от клиенти. Основната цел в работата на ВА И МИ ООД е високото качество, изпълнението в срок на готовия продукт и високото качество на влаганите материали.

3. Мисия на фирмата:
Нашата мисия е предлагането на качествено строителство, при гарантирано здраве и безопасност на работниците, включени в процеса на изграждането на сградите и съоръженията.

4. Ценностите, заложен в основата на нашата работа са:
Качество; Екипност; Визия; Заплащане; Конфиденциалност; Честност; Здраве; Имидж; Почтеност; Независимост; Откритост; Професионализъм; Отговорност; Самоуважение

5. Управленска политика
Управленската политика на ВА И МИ ООД е насочена към осъзнато, високо качество в дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествено строителство, отговарящо на националното законодателство и при осигурени безопасни и здравословни условия на труд. Ръководството на ВА И МИ ООД провежда активна и целенасочена политика в следните направления:
Качество в работата:
- Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на ВА И МИ ООД;
- Качествено извършване на строително-монтажните работи и постигане на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания към строителния процес;
- Съществува постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика;
- Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
- Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.

6. Цели на фирмата:
Стратегически цели:
- Удовлетворяване очакванията и изискванията на клиента към изпълняваните СМР;
- Поддържане на взаимно изгодни взаимоотношения с доставчиците;
- Обезпечаване на здравето и безопасността при работа;
- Спазване на нормативните изисквания към строителния процес и към обезпечаване на здраве и безопасност при работа;
- Превенция на наранявания и заболявания, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните документи;
- Непрекъснато подобряване на условията на труд;
- Информиране, обучение и мотивиране на персонала;
- Постигане на професионална удовлетвореност и приемственост в работата на персонала;
- Поддържане на ползотворни отношения с партньорите на дружеството.